Autor    srijeda, 30 Januar 2013 21:32
Teme za Strucno Usavrsavanje

 

TEME ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE 
        ŠKOLSKA: 2012/2013.
R.br. Prezime i ime Tema Način realizacije Vrijeme REALIZACIJA
1. Odić Ismeta Motivacija u učenju Stručni aktiv Maj  
2. Halilović Ajla Uticaj siromaštva na kvalitet života i razvoj djeteta Stručni aktiv Maj  
3. Alajbegović Dalida Korak po korak ka djeteu Stručni aktiv April  
4. Hasanbašić Fenana Strahovi kod osnovnoškolske djece Stručni aktiv Mart  
5. Novalić Husejn Štetno djelovanje duhana Stručni aktiv Februar  
6. Kalabušić Aida  Rad u kombinovanim odjeljenjima Stručni aktiv Februar  
7. Halilić Melita Početno čitanje i pisanje Stručni aktiv Decembar  
8. Mujaković Vehid Otkrivanje i kategorizacija lahko mentalno retardiranih učenika Stručni aktiv Novembar  
9. Telalović Nermina Teškoće čitanja i pisanja u školi Stručni aktiv Oktobar  
10. Dedić Melisa Stvaralačko i kreativno u nastavi matematike Stručni aktiv Oktobar  
11. Kovačević Nizama Dileme o inkluziji Stručni aktiv Oktobar  
12. Hakanović Zedina Jezičke mogućnosti učenika i kako ih razvijati Stručni aktiv Novembar  
13. Lužić Enes Umijeće predavanja bosanskog jezika Stručni aktiv Decembar  
14. Muftić Elmana Dječiji jezik u teoriji i praksi Stručni aktiv Februar  
15. Marunović Silva Stres i načini eliminisanja Stručni aktiv Mart  
16. Hadžiahmetović Fadil Škola u prirodi kao savremeni model nastavnog rada Stručni aktiv April  
17. Kubat Begzada Praćenje i vrednovanje rada učenika Stručni aktiv Maj  
18. Ahmetspahić Nejra O uzrocima školskog neuspjeha Stručni aktiv April  
19. Abadžija Amra Samopouzdanje Stručni aktiv Maj  
20. Bekrić Amela Permanentno obrazovanje Stručni aktiv April  
21. Fejzić Semir Trauma i ponašanje djece Stručni aktiv Mart  
22. Husejnović Tarik Kooperativno učenje u nastavi PiD Stručni aktiv Mart  
23. Ibraković Adisa Oblici rada u nastavi Stručni aktiv Februar  
24. Pašić Alina Odnos učenik-nastavnik-roditelj u nastavnom procesu Stručni aktiv Decembar  
25. Vejzović Derviša Uzroci smetnje u razvoju Stručni aktiv Novembar  
26. Gradišić Ferida Grupni oblik rada u nastavi Stručni aktiv Oktobar  
27. Muslić Aida Korak prema savremenoj nastavi Stručni aktiv Oktobar  
28. Šeper Nermina Roditeljska pomoć u ispunjavanju školskih obaveza djeteta Stručni aktiv Novembar  
29. Tutmić Mersiha Metode uspješnog učenja Stručni aktiv Maj  
30. Kovačević Almir Samopoštovanje mladih Stručni aktiv Decembar  
31. Čajlaković Ibrahim Vrednovanje ishoda učenja Stručni aktiv Februar  
32. Mujičić Rasmina Slovo u bosanskom jeziku Stručni aktiv Mart  
33. Polovina Zehrudin Kreativnost, inovativnost nastavnika u savremenoj školi Stručni aktiv April  
34. Brkić Amna Jezičke mogućnosti učenika i kako ih razvijati Stručni aktiv Oktobar  
35. Isaković Zenaida Strah od teksta Stručni aktiv Novembar  
36. Hamzić Edina Kreativnost u nastavi Stručni aktiv Novembar  
37. Telalović Venesa Odgoj djece i sticanje radnih navika Stručni aktiv Decembar  
38. Žilić Rusmira Nastavnik u svjetlu izvornih akata ljudske prirode Stručni aktiv Februar  
39. Tomić Danijela Metode uspješnog učenja Stručni aktiv Mart  
40. Čehić Edhem Stepen zadovoljstva nastavnika pozivom kojim se bavi Stručni aktiv April  
41. Halilović Saudin Istraživački postupak u nastavi matematike Stručni aktiv Maj  
42. Čuruković Azra Posljedice prevelikih zahtjeva nastavnika Stručni aktiv Oktobar  
43. Ljubuškić Benijamin Tehnička kultura u nastavi Stručni aktiv Novembar  
44. Kubat Edber Uloga roditelja u sprečavanju nasilnog ponašanja vlastite djece Stručni aktiv Decembar  
45. Fojnica Admir Naučna zasnovanost fizike u obrazovanju Stručni aktiv Februar  
46. Muharemović Almira Vršnjačka pomoć u razredu Stručni aktiv Mart   
47. Mehmedinović Amir Djeca sa poremećajima u ponašanju Stručni aktiv April  
48. Buha Ana Komunikacija u školi Stručni aktiv Februar  
49. Klisura Jasmina Saradnja porodice i škole Stručni aktiv Decembar  
50. Šabanović Hadisa Način i posljedice zlostavljanja djece Stručni aktiv Novembar  
51. Halaba Mehmed Motivi učenja u nastavnom procesu Stručni aktiv Oktobar  
52. Dedić Alma O poteškoćama djece Stručni aktiv Novembar  
53. Šabović Maida Prepreke u učenju i učešću Stručni aktiv Decembar  
54. Hrustić Amela Rješavanje zadataka iz matematike uz indirektnu pomoć Stručni aktiv Februar  
55. Hodžić Emir Hiperaktivno dijete Stručni aktiv Mart  
56. Hrutić Amra Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u savremenoj nastavi matematike Stručni aktiv April  
57. Mujkanović Indira Indikacije bolesti za oslobađanje učenika nastave TiZO Stručni aktiv Oktobar  
58. Valentić Emir Individualizacija rada u nastavi TiZO-a Stručni aktiv Novembar  
59. Kamenjašević Muzafer Pripremljenost nastavnika na promjene u obrazovanju Stručni aktiv Mart  
60. Patković Armin Djeca s posebnim potrebama – inkluzija Stručni aktiv Decembar  
61. Babović Sanjin Izloženost djece elektronskom nasilju Stručni aktiv April  
62. Bevrnja Elvedin Grafika Stručni aktiv Februar  
63. Vuković Sandra Interaktivna nastava i motivacija učenika Stručni aktiv Maj  
64. Mujić Rešid Francuska revolucija Stručni aktiv Oktobar  
65. Čehajić Mirza Vakufi u BiH Stručni aktiv Novembar  
66. Mehaković Ikonija Geološki problemi BiH Stručni aktiv Decembar  
67. Vejzović Šuhra Prirodni resursi – vode na Zemlji Stručni aktiv Februar  
68. Ajanović Edina Fenomen poetizma Maka Dizdara Stručni aktiv Oktobar  
69. Imamović Dženana Izgrađivanje odnosa u razredu Stručni aktiv Novembar  
70. Dedić Engijada Razvijanje jezičkih mogućnosti učenika Stručni aktiv Decembar  
71. Landeka Ljiljana Interpretacija poezije Maka Dizdara u osnovnoj školi Stručni aktiv Februar  
72. Mrako Nedžib Metodički aspekti u povezivanju nastave književnosti i ostalih umjetnosti Stručni aktiv Mart  
73. Halilović Enver Poteškoće učenika iz prelaska iz razredne u predmetnu nastavu Stručni aktiv April  
75. Fetić Elvedin Razumijevanje kurikuluma religijskog obrazovanja u Evropi Stručni aktiv Novembar  
76. Jusić Seid Islamska vjeronauka u prevenciji hazardnih igara Stručni aktiv Decembar  
77. Lužić Emir Poremećaji u ponašanju učenika u školi Stručni aktiv Februar  
78. Šarić Zahira Prevencija međuvršnjačkog nasilja Stručni aktiv Mart  
79. G.Muharemović Munevera Domaća zadaća u odgojno-obrazovnom procesu Stručni aktiv April  
80. Suljić-Čauš Delila His personal – How to open up and share Stručni aktiv Oktobar  
81. Đuvelek F. Zemira Reforma obrazovanja – sedam ključnih promjena Stručni aktiv Novembar  
82. Ahmović Sabina How to teach absolute beginers Stručni aktiv Decembar  
83. Nalić Hanadi Mobing Stručni aktiv Februar  
84. Krkalić Zika Evaluacija, procjena, ocjena Stručni aktiv Mart  
85. Duvnjak Elma Emocije kod djece s poremećajima u ponašanju Stručni aktiv April  
86. Jakšić Morena Vršnjačko nasilje i povjerenje u porodicu Stručni aktiv Maj  
87. Kokić Nizama Uticaj porodice na odgoj i formiranje navika kod djece Stručni aktiv Oktobar  
88. Hadžić Jasmina Games in languange lerning Stručni aktiv Novembar  
89. Babajić Amra Intrinzična motivacija i samodeterminacija u obrazovnom okruženju Stručni aktiv Decembar  

 

 

Pratite nas na:

Kontakt info:

JU OŠ "Ćamil Sijarić" Nemila

Doglodska 07

Tel/Fax: 032 672 414

Tel:         032 672 343

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontaktirajte nas